logo
 • en
 • et
 • fi
 • el
 • sv
 • de
 • it
 • es
 • gl
 • lt
 • ca

Στόχοι

Οι εταίροι του προγράμματος ERGOCAREBANK θα:

 • δημιουργήσουν ένα μοντέλο για την αξιολόγηση της σκοπιμότητας των εργονομικών λύσεων για τον έλεγχο του ρίσκου στο χειρισμό ασθενών στη φροντίδα στο σπίτι και στη νοσηλεία
 • καθορίσουν το αναλυτικό μοντέλο για την εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου και της λειτουργικής ικανότητας σχετικά με εργασίες και σενάρια που έχουν επιλεγεί για αρχική ένταξη στη βάση δεδομένων ERGOCAREBANK
 • καθορίσουν και επιλέξουν ένα αριθμό από εργασίες και σενάρια που εμπλέκουν χειρωνακτικό χειρισμό για να συμπεριληφθούν στη διαδικασία εκτίμησης
 • καθοδηγήσουν και συμβουλεύσουν τους συνεργαζόμενους εταίρους του προγράμματος στην απόδοση των τοπικά διεξαγόμενων δοκιμών των εργασιών και σεναρίων που συμπεριλαμβάνονται στη βάση δεδομένων ERGOCAREBANK
 • διαμορφώσουν τα αποτελέσματα και συμβουλεύσουν, περιλαμβανομένων οπτικών οδηγιών, για τη δημοσίευση τους στο διαδίκτυο
 • en
 • et
 • fi
 • el
 • sv
 • de
 • it
 • es
 • gl
 • lt
 • ca